Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Corona Clausule

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus gelden vanaf 1 oktober 2020, tot nadere orde, bijzondere annuleringsvoorwaarden:

 • De gehuurde camper kan gratis geannuleerd worden indien de richtlijnen van de overheid reizen met een camper onmogelijk maakt. Dit kan tot 7 dagen voor vertrek bij boekingen gemaakt tot 19 januari 2021 en bij boekingen gemaakt op of na 19 januari 2021 kan er tot 24 uur voor vertrek geannuleerd worden bij nieuw aangekondigde maatregelen binnen 7 dagen voor vertrek.
 • Je ontvangt 85% van de totale huursom contant op je rekening terug. De overige 15% wordt uitgekeerd in de vorm van een 15% kortingsvoucher, minus de € 35 servicekosten. De voucher is 2 jaar geldig.

De bijzondere annuleringsvoorwaarden gelden voor alle boekingen gemaakt na 1 oktober 2020 op deelnemende campers.

Versie 2.3, geldig vanaf 1 november 2020

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de Dienst van Autobedrijf van Schie door personen die een camper verhuren en personen die een camper huren. Huurders worden op de website ook wel aangeduid als Reizigers.

Autobedrijf van Schie adviseert je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt. Deze versie van de Algemene Voorwaarden vervangt versie 2.1 d.d. 15-02-2019.

Definities

Account:

Een individuele profielpagina die door jou wordt gecreëerd en beheerd wanneer jij je registreert en aanmeldt op het Platform.

Algemene Voorwaarden:

Deze Algemene Voorwaarden van Autobedrijf van Schie.

Borg:

Het bedrag dat naast de Huursom voorafgaand aan de huur in rekening wordt gebracht ter garantie van de vereffening van eventuele naheffingen.

Content:

Alle informatie die door Autobedrijf van Schie zelf op het Platform is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de lay-out en look-and-feel van het Platform, de opgenomen logo’s en merken en bepaalde teksten.

Definitieve Boeking:

Een boeking is definitief zodra de Huurder de eerste betaling van de Huursom via het Platform heeft verricht.

Dienst:

De dienst die Autobedrijf van Schie aan jou verleent, die bestaat uit het aanbieden van een Platform waarmee huur en verhuur van campers tussen partijen mogelijk wordt gemaakt.

Eigen Risico:

Het deel van een schade dat voor eigen rekening van de Huurder blijft.

Gebruiker:

De natuurlijke persoon die een Account heeft aangemaakt op het Platform voor het gebruik van de Dienst.

GoForm:

Het formulier dat de Huurder en Verhuurder gezamenlijk invullen voor aanvang van de Huurperiode en na afloop van de Huurperiode.

Huurder:

De Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als hurende partij. Ook wel Reiziger genoemd.

Huurovereenkomst:

De overeenkomst die via het Platform tot stand komt tussen een Huurder en Verhuurder voor de huur van een camper.

Huursom:

De prijs voor de huur van de camper inclusief alle bijkomende kosten die Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen, inclusief de Autobedrijf van Schie servicekosten van Autobedrijf van Schie.

Huurperiode:

De periode die ligt tussen het overhandigen van de sleutel bij de ontvangst van de camper door de Huurder en het retourneren van de sleutel aan de Verhuurder bij het afleveren van de camper door de Huurder.

IE rechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Platform:

Het platform dat via de website www.Autobedrijf van Schie.com (of elke andere extensie die door Autobedrijf van Schie wordt gebruikt) en onderliggende pagina‘s, of de mobiele applicatie van Autobedrijf van Schie bereikbaar is en dat aan jou de mogelijkheid biedt om van de Dienst gebruik te maken.

Reiziger:

De term Reiziger en Huurder worden beiden aangemerkt als de Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als hurende partij.

Reserveringsaanvraag:

Het aanbod van de Huurder/Reiziger voor het sluiten van de Huurovereenkomst, zoals via het Platform kan worden verzonden aan de Verhuurder;

Verhuurder:

De Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als verhurende partij. Een Verhuurder wordt ook wel eigenaar of adverteerder genoemd.

Vereisten voor de Huurder/Reiziger

Voor een registratie als Huurder gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je bent in het bezit van een volledig en geldig rijbewijs voor het land waar je de camper huurt en/of gebruikt. Het rijbewijs dient geldig te zijn voor de categorie waarbinnen het te huren voertuig valt;
 2. Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering of verzekeringsfraude;
 3. Je bent (en was in de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan registratie) niet betrokken bij meer dan 2 schadeclaims door jouw schuld;
 4. Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking);
 5. Je gebruikt geen medicatie en hebt geen handicap of ziekte waardoor je rijgedrag negatief beïnvloed wordt.
 6. Door je te registreren als Huurder garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Huurder en is Autobedrijf van Schie gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten.
 7. Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.
 8. Autobedrijf van Schie is gerechtigd om de identiteit en verleden op het gebied van rijgedrag van de Huurder te controleren door middel van databases van derden.
 9. Autobedrijf van Schie is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Huurder te weigeren of te verwijderen.
 10. De Verhuurder kan eisen stellen ten aanzien van minimale leeftijd.

Vereisten voor de Verhuurder

Voor een registratie als Verhuurder gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je bent de volledig eigenaar van de camper(s) die je wenst te verhuren, of je hebt de schriftelijke toestemming van de eigenaar om op te treden als verhuurder. In het geval dat een rechtspersoon eigenaar is van de camper, ben je gevolmachtigd door deze rechtspersoon om alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen met betrekking tot de camper te verrichten.
 2. Je bent in het bezit van een volledig en geldig rijbewijs voor het land waar je de camper verhuurt. Deze voorwaarde geldt niet indien de eigenaar een rechtspersoon is.
 3. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Verhuurder en is Autobedrijf van Schie gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten.
 4. Als Verhuurder dien je de camper(‘s) die je ter beschikking wenst te stellen voor verhuur te registreren in je Account. De camper dient te voldoen en te blijven voldoen aan de volgende voorwaarden. Door een camper ter beschikking te stellen garandeer je dat de camper:
  1. Voldoet aan alle basis veiligheidseisen;
  2. Voldoet aan de definitie “Kampeerauto” zoals gesteld in de richtlijn van het land waarin het voertuig is geregistreerd;
  3. Regulier onderhoud heeft gehad zoals door de fabrikant geadviseerd;
  4. (Periodiek) gekeurd is volgens de nationale voorschriften van het land van registratie en je beschikt over het keuringsbewijs voor de periode dat de camper verhuurd zal zijn;
  5. Minimaal WA verzekerd is en alle belastingen, zoals wegenbelasting, zijn betaald;
  6. Voorzien is van een geldig kenteken van het land van registratie;
  7. Vrij is van gebreken en schade, tenzij uitdrukkelijk opgenomen op het GoForm;
  8. Voldoende vloeistoffen bevat (zoals motorolie, remolie, koelvloeistof etc.) tenzij uitdrukkelijk opgenomen op het GoForm.
 5. Indien de camper niet meer voldoet aan de bovengenoemde vereisten, ben je verplicht om de camper van je Account te verwijderen en alle uitstaande reserveringen of Huurovereenkomsten te beëindigen.
 6. Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat jij en/of je camper niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.
 7. Autobedrijf van Schie is gerechtigd om de identiteit van de eigenaar te controleren.
 8. Autobedrijf van Schie is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Verhuurder of de registratie van een camper te weigeren of te verwijderen.
 9. Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat jij en/of je Voertuig niet (meer) volledig voldoet aan bovengenoemde vereisten. Dit betekent onder meer (maar niet uitsluitend) dat wanneer (tussentijdse) beëindiging van de Huurovereenkomst te wijten is aan slijtage en/of slecht onderhoud van het Voertuig, de Verhuurder de betaalde Huursom naar rato aan Huurder dient te restitueren en eventuele extra kosten die daarmee samenhangen vergoed dienen te worden.

Verplichtingen uit de Huurovereenkomst

 1. De Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder komt tot stand door eerste betaling door de Huurder van de door de Verhuurder geaccepteerde Reserveringsaanvraag.
 2. De huisregels van Verhuurder op het platform maken deel uit van de Huurovereenkomst. In het geval van conflicterende huisregels en Algemene Voorwaarden, prevaleren de laatstgenoemde.
 3. Autobedrijf van Schie is geen partij bij de Huurovereenkomst. Autobedrijf van Schie handelt slechts als tussenpersoon en faciliteert Huurders en Verhuurders om met elkaar een overeenkomst voor de huur van een camper te kunnen aangaan en betalen.
 4. De Huurder is verantwoordelijk voor de nakoming van de volgende verplichtingen jegens Verhuurder:
  1. Huurder gebruikt de camper zorgvuldig, als een goed huisvader en overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje;
  2. Huurder brengt geen veranderingen aan aan de camper of de inventaris;
  3. Huurder geeft de camper niet aan anderen in gebruik of huur;
  4. De Huurder dient zich te allen tijde te houden aan het door de Verhuurder aangegeven maximaal aantal passagiers. Het maximale aantal passagiers is gelijk aan het aantal wettelijk toegestane zitplaatsen in de camper, zoals vermeld door de Verhuurder.
  5. De Huurder dient overige redelijkerwijs gegeven instructies van de Verhuurder op te volgen. Deze instructies worden vastgelegd in het GoForm;
  6. Tijdens de huurperiode dient Huurder zorg te dragen voor de vanzelfsprekende beheer aspecten van de camper, zoals het regelmatig controleren (minimaal elke 1000 kilometer) van het oliepeil, koelvloeistofpeil en bandenspanning;
  7. Huurder is gedurende de Huurperiode verantwoordelijk voor alle kosten die gerelateerd zijn met de status, locatie en veiligheid van de camper;
  8. De Huurder dient niet onder invloed (van alcohol, drugs of andere middelen) te zijn tijdens het besturen van de camper, en Huurder dient zich altijd te houden aan de verkeersregels zoals deze gelden in het land waarin de Huurder zich met de camper bevindt.
 5. De Huurder staat ervoor in dat zijn passagiers en andere (geregistreerde en niet-geregistreerde) bestuurders eveneens handelen overeenkomstig de Huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden.
 6. De Verhuurder is verplicht de camper te verstrekken aan Huurder zoals overeengekomen en conform de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 3.
 7. De Verhuurder dient te voorkomen dat de Huurder of geregistreerde bestuurders bezit nemen van de camper als de Verhuurder op redelijke gronden meent dat de Huurder:
  1. Niet voldoen aan de voorwaarden voor een Huurder zoals uiteengezet in artikel 2;
  2. Anderszins ongeschikt zijn om de camper te besturen;
  3. Geen geldig rijbewijs kunnen tonen.
  4. Niet dezelfde personen zijn als degene die de camper in ontvangst neemt.

In bovengenoemde gevallen kan de Verhuurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen.

 1. De Huurder dient de camper te weigeren als de Huurder op redelijke gronden meent dat de Verhuurder:
  1. Niet voldoet aan de voorwaarden voor een Verhuurder en een camper zoals uiteengezet in artikel 3
  2. Schade aan de camper niet goed vastlegt in het GoForm en/of aan goede vastlegging van schade geen medewerking wenst te verlenen.

In bovengenoemde gevallen kan de Huurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen en ontvangt de Huurder de Huursom terug.

 1. Huurder en Verhuurder zullen voorafgaand aan de Huurperiode een GoForm ondertekenen. De Huurder verklaart in het GoForm dat de camper zonder schade/gebreken in gebruik is genomen, met uitzondering van schade die al aanwezig was. Deze schade wordt duidelijk en in nauw overleg met de Verhuurder aangegeven op de daarvoor bedoelde ruimte op het GoForm. Huurder maakt tevens rondom foto’s van de staat van de camper. Ook de stand van de kilometerteller en de brandstofmeter dient op het GoForm aangegeven te worden. Het GoForm gaat door ondertekening onderdeel uitmaken van de Huurovereenkomst.
 2. De Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de camper:
  1. Op de overeengekomen datum, tijd en plaats;
  2. Zonder dat zich daarin persoonlijke bezittingen van de Huurder bevinden;
  3. Zonder dat daarmee verkeers- of parkeer overtredingen zijn begaan;
  4. Inclusief sleutels en papieren;
  5. Met dezelfde stand van de brandstofmeter als bij het ondertekenen van het GoForm, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst of bij aflevering;
  6. In dezelfde staat (qua schade en reinheid) als bij het ondertekenen van het GoForm, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst of bij aflevering;
 3. Huurder en Verhuurder zullen na afloop van de Huurperiode het GoForm ondertekenen. De Huurder verklaart in het GoForm dat hij de camper bij het einde van de Huurperiode zonder schade/gebreken, ontstaan tijdens de huurperiode, weer heeft ingeleverd. Eventuele nieuwe schades t.o.v. de staat bij de start van de Huurperiode dienen gezamenlijk met de Verhuurder op het GoForm aangegeven te worden. In het GoForm worden ook de stand van de kilometerteller en de brandstofmeter genoteerd.
 4. Indien Huurder en Verhuurder geen overeenkomst bereiken over de in te vullen waarden op het GoForm dienen beiden onder vermelding van hun naam, hun standpunt duidelijk te maken alvorens te tekenen. Indien één van de partijen niet accordeert, zal de versie die wel geaccordeerd is als leidend beschouwd worden in de afhandeling.
 5. In geval van een conflict tussen Huurder en Verhuurder kan Autobedrijf van Schie bemiddelend optreden.

Annulering

 1. Huurders mogen elke Reserveringsaanvraag die niet door een Verhuurder is geaccepteerd zonder kosten annuleren of wijzigen.
 2. Verhuurders mogen elke Reserveringsaanvraag afwijzen.
 3. Beide partijen kunnen de Huurovereenkomst nog zonder kosten en verplichtingen opzeggen totdat sprake is van een Definitieve Boeking.
 4. Als het eerste betalingsverzoek van Autobedrijf van Schie in verband met een Huurovereenkomst niet binnen 3 dagen door de Huurder betaald wordt, dan vervalt daarmee de Huurovereenkomst. Hieraan zijn geen annuleringskosten verbonden.
 5. Verhuurders kunnen bij het aanbieden van een camper via het Platform kiezen welke annuleringsvoorwaarden zij opleggen aan Huurders zoals bepaald in de annuleringsvoorwaarden.
 6. Indien de Huurder een Definitieve Boeking annuleert, dan is hij annuleringskosten verschuldigd zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst. De service- en garantiekosten worden niet terugbetaald. De verhuurder ontvangt de annuleringskosten onder aftrek van Autobedrijf van Schie commissies en administratiekosten.
 7. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.
 8. Bij annulering door de Verhuurder van een Definitieve Boeking zal de Huurder volledig terugbetaald worden en vervalt zijn verdere betaalverplichting. De Verhuurder wordt niet uitbetaald. Deze annulering geldt als een toerekenbare tekortkoming van Verhuurder, op grond waarvan Verhuurder aansprakelijk is voor directe schade van Huurder en eventuele meerkosten voor het huren van een alternatieve camper tot een maximum van €500, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van Verhuurder. Deze overmacht moet door Verhuurder worden aangetoond. Autobedrijf van Schie beslist of er sprake is van overmacht. Bij annulering zonder overmacht worden administratie- en handelingskosten in rekening gebracht ter grootte van de commissie.

Duur, beëindiging en verlenging van de Huurovereenkomst

 1. De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur. De Huurder en Verhuurder kunnen de Huurovereenkomst alleen tussentijds annuleren in overeenstemming met Annuleringsvoorwaarden van Autobedrijf van Schie zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden.
 2. No show: De boeking wordt geacht door Huurder te zijn geannuleerd zoals bedoeld in artikel 6.1 indien Huurder na 24 uur na de op de Huurovereenkomst vermelde datum en tijdstip de camper niet in ontvangst heeft genomen. Dit zal geen restitutie van (een gedeelte van) de Huursom tot gevolg hebben.
 3. Indien de Huurder strandt met de camper als gevolg van pech onderweg en deze kan niet binnen 3 werkdagen gerepareerd worden dan is verhuurder verplicht de huursom voor de niet genoten dagen vanaf het moment van de pech aan huurder terug te betalen, tenzij Verhuurder vervangend vervoer (auto met accommodatie of camper) verstrekt of vergoedt.
 4. Het terugbrengen van de camper voor afloop van de Huurperiode geldt niet als annulering en heeft dan ook geen gevolgen voor de duur van de Huurovereenkomst en de verschuldigde Huursom.
 5. Ten aanzien van een verlenging van de Huurperiode dient dezelfde procedure gevolgd te worden als voor het sluiten van de initiële Huurovereenkomst. Bij het uitblijven van een acceptatie van het verlengingsverzoek, zal de oorspronkelijke Huurperiode gelden.

Schade, naheffingen en boetes

 1. De Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor schade aan de camper, de inventaris en schade aan derden veroorzaakt met de camper tot de hoogte van het Eigen Risico. De hoogte van het Eigen Risico wordt door Autobedrijf van Schie of door Verhuurder bepaald voorafgaand aan de totstandkoming van een Huurovereenkomst. Het Eigen Risico geldt per schadegeval.
 2. De Verhuurder kan jegens Huurder geen aanspraak maken op vergoeding van schade boven het bedrag van het Eigen Risico. Voor het meerdere dient Verhuurder zich, voor zover gewenst, te verzekeren. De beperking van aansprakelijkheid van Huurder tot de hoogte van het Eigen Risico is niet van toepassing bij toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatige gedragingen van Huurder waarvoor Huurder jegens Verhuurder aansprakelijk is.
 3. Alle landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs van de Verhuurder (groene kaart) geldig is, mogen met de camper worden bezocht. Landen welke geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht.
 4. In geval van schade aan de camper en/of derden als gevolg van een verkeersongeval, al dan niet ontstaan door schuld van de Huurder, is de Huurder verplicht een officieel schadeformulier in te vullen, en wanneer noodzakelijk door de politie proces verbaal op te laten maken. In het geval een Huurder zonder geldige reden weigert het schadeformulier in te vullen, dan kan het volledige schadebedrag (zonder rekening te houden met het Eigen Risico) worden opgelegd aan Huurder.
 5. Indien inbeslagname plaats vindt door politie of justitie omdat naar de mening van de overheidsinstantie de Huurder met de camper verdovende middelen/ drugs worden vervoerd, roekeloos rijgedrag met het voertuig is vertoond, de Huurder nalatig is geweest bij het beheer van de camper of anderszins een misdrijf of overtreding is begaan, is de Huurder verplicht tot volledige vergoeding van de door de Verhuurder geleden schade. De door de Verhuurder te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de Huurder.
 6. Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal en/of andere schade van Verhuurder als gevolg van toerekenbaar tekortschieten, ernstige nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid van Huurder en/of diens passagiers/medebestuurders worden te allen tijde volledig verhaald op de Huurder, ongeacht de hoogte van het Eigen Risico.
 7. Kosten ten gevolge van te laat inleveren kunnen naar billijkheid en redelijkheid worden verhaald op de Huurder.
 8. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke-, immateriële-, materiële-, gevolg- of letselschade van de Huurder of diens passagier(s), ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing(en), een verkeersongeval, of een één- of tweezijdig schadegeval, tenzij deze schade het gevolg is van een gebrek aan de camper dat Verhuurder kende zonder de Huurder daarvan op de hoogte te brengen.
 9. Indien blijkt dat een Verhuurder een voorafgaande aan het gebruik door Huurder al aanwezige schade op een Huurder probeert af te wentelen of een ontstane schade voor een hoger bedrag naheft dan zijn werkelijke kosten, zullen de totale kosten van de benodigde expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen, en aangifte bij de politie voor verzekeringsfraude op de Verhuurder verhaald worden. Dit bedrag zal minimaal EUR 1.000,- per gebeurtenis bedragen. Indien blijkt dat Huurder middels een valse verklaring of ander bewijs (gedeeltelijk) zijn schuld probeert af te wenden dan zal Autobedrijf van Schie een boete van minimaal €250 in rekening brengen.
 10. De Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor eventuele vereiste melding aan zijn huidige verzekeraar van het feit dat de camper verhuurd gaat worden. De Verhuurder dient zelf in te schatten of het jaarkilometrage van zijn bestaande verzekering dient te worden gewijzigd en dit door te geven aan zijn huidige verzekeraar.
 11. Namens de Verhuurder kan Autobedrijf van Schie naheffingen bij de Huurder innen of laten innen voor, onder andere, maar niet gelimiteerd tot: extra gereden kilometers, verkeersboetes, tolheffing, schade, eigen risico van huurder bij schade, boetes voor te laat inleveren of niet schoonmaken. Op deze naheffing kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 12. Verhuurder dient binnen 48 uur na de op de huurovereenkomst aangegeven huurperiode de naheffing te doen om aanspraak te maken op de borg van de huurder. Eventuele latere naheffingen zal Autobedrijf van Schie verwerken, maar zij staat dan niet meer in voor de borg van de huurder. Correcte naheffing voor tol of verkeersovertredingen worden door Autobedrijf van Schie gegarandeerd uitbetaald indien Huurder deze niet rechtstreeks aan Verhuurder wenst uit te betalen. Verhogingen wegens niet of te laat betalen worden nooit vergoed.Van verhuurder wordt verwacht dat hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de huurperiode de onderbouwing van de naheffing aanlevert aan huurder. Indien de onderbouwing niet op tijd wordt geleverd of daar geen goede reden voor wordt gegeven, dan zal de borg vrijgegeven worden aan de huurder. Autobedrijf van Schie neemt geen naheffingen in behandeling die betrekking hebben op voorwaarden die de verhuurder buiten Autobedrijf van Schie om heeft gesteld aan huurder.
 13. Elke naheffing door verhuurder dient voorzien te zijn van:
  1. Omschrijving van de naheffing
  2. Omvang van de naheffing of bij schade; het totale schadebedrag
  3. Het compleet ingevulde en ondertekende GoForm
  4. De factuur van de naheffing of een officieel rapport met een vaststelling van de schadeomvang
  5. Betaalbewijs (op verzoek)
  6. Foto’s (alleen bij schade) van de schade
 14. Indien een naheffing voor schade wordt gedaan die niet op het, door beide partijen ondertekende GoForm, dan kan deze alleen in behandeling worden genomen indien eiser onweerlegbaar aantoont dat de schade niet anders kan zijn ontstaan dan tijdens de huurperiode.
 15. Indien de Verhuurder geen factuur en betaalbewijs van een officiële reparatiewerkplaats kan overleggen wordt, afhankelijk van deskundig oordeel, maximaal 50% van de reparatiekosten (inclusief btw) uitbetaald. Indien Verhuurder zelf over een officiële reparatiewerkplaats beschikt en daarom geen betalingsbewijs heeft dan moet hij de reparatie bewijzen met de facturen van de gebruikte onderdelen en foto’s van de reparatie en het eindresultaat.
 16. Indien Huurder bezwaar wenst te maken tegen een opgelegde naheffing, dan dient hij dat binnen 5 kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Huurder wordt geacht de naheffing te hebben aanvaard.
 17. Indien de camper strandt zonder enige schuld van de Huurder, en Verhuurder biedt geen vervangend vervoer voor de resterende Huurperiode, dan dient Verhuurder de niet-genoten Huurperiode terug te betalen aan Huurder. Huurder heeft verder recht op evenredige huurvermindering indien er sprake is van ernstig verminderd huurgenot als gevolg van een gebrek aan de camper dat op geen enkele wijze aan huurder toerekenbaar is en dat in redelijkheid voorzien had kunnen worden door Verhuurder.
 18. De luifel is een accessoire die geacht wordt elke 12 jaar te worden vervangen. Gaat de luifel stuk dan zal, artikel 7.6 in aanmerking nemende, de te vergoeden schade naar rato van de ouderdom worden vastgesteld. De eerste 5 jaar vindt er geen vermindering plaats en daarna telkens 10% per jaar met een restwaarde van 30%.
 19. Huurder is aansprakelijk voor schade aan de camper die is ontstaan als gevolg van een klapband van een band niet ouder dan 8 jaar. Verhuurder dient onomstotelijk bewijs te hebben dat de band niet ouder is dan 8 jaar. Is de band ouder dan 8 jaar, dan is artikel 7.6 in aanmerking nemende, verhuurder aansprakelijk voor de schade.
 20. Indien de verhuurder een of meer van de volgende verboden heeft opgenomen in zijn advertentie ten tijde van het boeken, dan gelden, artikel 7.6 in aanmerking nemende, de volgende boetes voor het breken van deze verboden:
  1. Gerookt in de camper: €250 (inclusief schoonmaakkosten)
  2. Huisdieren meegenomen: €250 (inclusief schoonmaakkosten)
  3. Naar buitenland geweest: €250 (plus eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld niet gedekte schade aan de camper of derden)
  4. Naar wintersport(gebied) geweest: €250 (plus eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld niet gedekte schade aan de camper of derden)
  5. Festival bezocht: €150

Verhuurder dient onomstotelijk bewijs te hebben dat huurder de regels gebroken heeft.

 1. Verhuurder kan eventuele kosten van een noodreparatie alleen op een huurder verhalen indien deze kosten noodzakelijk waren voor het vervolgen van de reis van huurder.

Betaling

 1. De Huurder zal de Huursom betalen zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst en volgens onderstaand schema. Huurder mag de huursom eerder of ineens betalen, zelfs als dat volgens het schema niet is vereist.

Boeking tot vertrekdatum

1e betaling

2e betaling

3e betaling

4e betaling

Binnen 3 weken

100%

 

 

 

Tussen 3 weken en 3 maanden

50%

50%
3 weken voor vertrek

 

 

Tussen 3 en 6 maanden

25%

25%
3 maanden voor vertrek

50%
3 weken voor vertrek

 

Langer dan 26 weken

10%

15%
6 maanden voor vertrek

25%
3 maanden voor vertrek

50%
3 weken voor vertrek

 1. Autobedrijf van Schie is gerechtigd een vergoeding te berekenen voor de Dienst. Deze vergoeding wordt door Autobedrijf van Schie geïncasseerd via de Huursom. Dit vindt automatisch plaats door de door Verhuurder gewenste huurvergoeding te verhogen tot het bedrag van de Huursom.
 2. De wijzen waarop kan worden betaald, staan vermeld op het Platform. Alle betalingen worden afgehandeld in samenwerking met een derde partij. Alle betalingen worden eerst aan deze derde partij gedaan, waarna die derde partij het totaal van gedane betalingen aan Autobedrijf van Schie uitkeert. Autobedrijf van Schie verdeelt de betalingen vervolgens aan de betreffende Verhuurder 24 uur na ingang en sleuteloverdracht van de betreffende Huurovereenkomst, onder aftrek van haar vergoeding.
 3. Indien Huurder niet op tijd de Huursom betaalt dan is Autobedrijf van Schie gerechtigd de boeking te annuleren. De Huurder heeft dan geen recht op restitutie.
 4. Voor wat betreft de bepaling van de hoogte van enige betaling aan Huurder of Verhuurder, zijn de gegevens van Autobedrijf van Schie leidend, tenzij je kunt aantonen dat die onjuist zijn.
 5. Autobedrijf van Schie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in het aangaan van Huurovereenkomsten, bijvoorbeeld ten aanzien van de gewenste Huurperiode of het soort camper.
 6. De Huurder geeft bij het aangaan van de Huurovereenkomst toestemming om de door de Verhuurder gevraagde Borg te betalen. Deze Borg kan na het einde van de Huurovereenkomst gebruikt worden om door de Huurder verschuldigde naheffingen te innen.
 7. Indien de Verhuurder met Autobedrijf van Schie is overeengekomen om de borg rechtstreeks aan hem te laten betalen, dan zal Verhuurder de naheffingen zelf met Huurder afwikkelen.
 8. Indien de naheffingen niet bij de Huurder geïnd worden of kunnen worden, om welke reden dan ook, dan geldt dat Autobedrijf van Schie niet gehouden is om de kosten aan de Verhuurder te betalen.
 9. Autobedrijf van Schie is te allen tijde gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en om haar Dienst op te schorten.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat jij van de Dienst maakt en op een Huurovereenkomst.
 2. Autobedrijf van Schie kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op het Platform te vinden. Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden tijdens jouw eerstvolgende gebruik van het Platform onder je aandacht gebracht. Als je het Platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is je enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en met Autobedrijf van Schie contact op te nemen om je Account te verwijderen.

Registratie en Account

 1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. Je staat er jegens Autobedrijf van Schie voor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je Account verstrekt compleet en juist is. Tijdens registratie moet je ook een wachtwoord en gebruikersnaam opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Platform en jouw Account.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanpassing van je gegevens wanneer deze niet langer correct zijn. Je erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van het Platform. Zo kan Autobedrijf van Schie bijvoorbeeld geen geld aan je uitkeren als je bankrekeningnummer niet (meer) correct is.
 3. Gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacy- & Cookie beleid van Autobedrijf van Schie. Autobedrijf van Schie verwijst tevens naar haar Privacy-statement zoals vermeld op de website van Autobedrijf van Schie
 4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Je mag je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken dan wel derden op enige manier toegang geven tot jouw Account. Je bent dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw gebruikersnaam en het wachtwoord van het Platform wordt gemaakt. Autobedrijf van Schie mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat aan Autobedrijf van Schie laten weten. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.

Het Platform

 1. Je erkent en aanvaardt dat Autobedrijf van Schie alleen een Platform biedt waarop je met andere Gebruikers in contact kan komen met het doel om tot een Huurovereenkomst te komen via het Platform. Autobedrijf van Schie faciliteert daarbij, maar heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de informatie die door jou of andere Gebruikers met behulp van het Platform wordt uitgewisseld en de campers die via het Platform ter beschikking worden gesteld. Autobedrijf van Schie is dan ook geen partij bij de Huurovereenkomst en kan daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid accepteren.
 2. Je aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het Platform op het moment van gebruik (op “as is” basis). Autobedrijf van Schie sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Dienst en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Autobedrijf van Schie is altijd gerechtigd het Platform of de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om de Dienst niet meer te gebruiken en contact op te nemen met Autobedrijf van Schie om je Account te verwijderen.
 4. Autobedrijf van Schie garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Autobedrijf van Schie is jegens jou niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 5. Autobedrijf van Schie is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou schadeplichtig te worden, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

Het sluiten van de Huurovereenkomst

 1. Indien Verhuurder er voor kiest om een camper op het Platform aan te bieden voor verhuur, kan hij zelf de hoogte van de door hem gewenste huurvergoeding aangeven, alsmede de meerprijs per kilometer en andere voorwaarden.
 2. Indien een Huurder interesse heeft in het huren van de camper, zal hij een aanvraag voor reservering doen voor een door de Huurder aan te geven periode (de Reserveringsaanvraag). De Huurder kan meerdere Reserveringsaanvragen doen.
 3. De betreffende Verhuurder ontvangt bericht van de Reserveringsaanvraag. Indien een Verhuurder de Reserveringsaanvraag wenst te accepteren, kan hij dat aangeven in het Platform. Overige, nog openstaande Reserveringsaanvragen voor dezelfde periode van de Huurder kunnen daardoor door Autobedrijf van Schie worden geannuleerd.
 4. De inhoud van de Huurovereenkomst wordt gevormd door voorwaarden als bedoeld in artikel 12.1, deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere voorwaarden die tussen Huurder en Verhuurder worden overeengekomen. Daarnaast gelden de eventueel van toepassing zijnde nationale wettelijke bepalingen, voor zover daarvan niet is afgeweken. Huurder en Verhuurder worden verondersteld met die bepalingen bekend te zijn.

IE rechten

 1. De IE rechten met betrekking tot de Dienst alsmede de via het Platform openbaar gemaakte Content berusten bij Autobedrijf van Schie en/of haar licentiegevers.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Autobedrijf van Schie aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van de Dienst gebruik te maken.
 3. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 4. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE rechten aan jou over te dragen. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE rechten van Autobedrijf van Schie zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Autobedrijf van Schie IE rechten heeft.
 5. Het is tevens niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Autobedrijf van Schie substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet. De geautomatiseerde reproductie van Content middels spiders, crawlers of robots of iets dergelijks is slechts toegestaan indien wordt voldaan aan het Robots. TXT convenant zoals op het Platform is vermeld.
 6. Onder de voorwaarde zoals in deze Gebruikersvoorwaarden zijn opgenomen, behoud je in beginsel de IE rechten op alle informatie die je via het Platform ter beschikking stelt.
 7. Je erkent en stemt ermee in dat je door het uploaden van informatie naar het Platform, aan Autobedrijf van Schie automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om deze informatie in het kader van het aanbieden van de Dienst te verveelvoudigen en openbaar te maken. Deze licentie vervalt op het moment dat je de informatie zelf van het Platform verwijdert.

Aansprakelijkheid

 1. Autobedrijf van Schie herinnert eraan dat zij geen partij is in de Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder.
 2. Autobedrijf van Schie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan Autobedrijf van Schie toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van maximaal EUR 1.000,-. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan dit bedrag bedragen.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. materiële schade aan zaken;
  2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
  3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Autobedrijf van Schie anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.
 5. Autobedrijf van Schie is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:
  1. Informatie die Autobedrijf van Schie van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar Autobedrijf van Schie verwijst;
  2. Informatie die door Gebruikers op de website is geplaatst;
  3. Schade aan of verlies van eigendommen, waaronder een camper;
  4. Dood of letsel, tenzij dat het gevolg is van onrechtmatig handelen van Autobedrijf van Schie;
  5. Verkeers- of parkeerovertredingen;
  6. Kosten van brandstof;
  7. Het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Gebruiker;
  8. Het beëindigen van een Huurovereenkomst, het verwijderen van een Account, een camper of andere zaken van het Platform;
 6. Deze aansprakelijkheidsbeperking van Autobedrijf van Schie beoogt niet de aansprakelijkheid van Autobedrijf van Schie voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Autobedrijf van Schie zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.
 7. Je vrijwaart Autobedrijf van Schie voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op IE-rechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die Autobedrijf van Schie lijdt of maakt of die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden aan jouw zijde, (ii) jouw gebruik van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad.

Beëindiging

 1. Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en je Account te beëindigen/verwijderen. De beëindiging van je Account heeft geen gevolgen voor Huurovereenkomsten die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging. Alle Reserveringsaanvragen worden geannuleerd.
 2. Autobedrijf van Schie heeft het recht om jouw gebruik van de Dienst te blokkeren, je af te sluiten en/of je Account te verwijderen indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden.
 3. Indien je na beëindiging van je Account nog een betaling moet ontvangen en/of nog een tegoed hebt op het moment van beëindiging van de overeenkomst, zal Autobedrijf van Schie er zorg voor dragen dat deze bedragen aan jou worden uitbetaald.
 4. Alle bedragen die je aan Autobedrijf van Schie verschuldigd bent worden op het moment van beëindiging van je Account direct opeisbaar.

Overig

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.
 3. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Autobedrijf van Schie zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
 4. Autobedrijf van Schie mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen.

Geschillenregeling

 1. Indien een geschil bestaat tussen partijen omtrent een vordering van Verhuurder op Huurder tot een maximum van eenmaal het eigen risico en Autobedrijf van Schie houdt de borg, komen Huurder en Verhuurder reeds nu overeen dat dit geschil zal worden beslecht door van Autobedrijf van Schie een bindend advies te vragen over wie de borg toekomt.
 2. In geval van een bindend advies door Autobedrijf van Schie over de borg is een gang naar een gerechtelijke instantie, arbitrage instituut of alternatieve geschilbeslechtende instantie mogelijk om het geschil op te lossen tussen Huurder en Verhuurder onderling. Autobedrijf van Schie is hierin geen partij.
 3. Indien een ander geschil bestaat tussen partijen omtrent een vordering van Verhuurder op Huurder of van Huurder op Verhuurder dan kan op verzoek van een van de partijen Autobedrijf van Schie om advies gevraagd worden.
 4. In geval partijen een bindend advies vragen aan Autobedrijf van Schie, is Autobedrijf van Schie gerechtigd het geven van een bindend advies te weigeren, bijvoorbeeld als zij van mening is dat niet aan de voorwaarden van artikel 17.1 wordt voldaan of indien zij van mening is dat zij onvoldoende in staat is om het geschil te beslechten.
 5. In geval Autobedrijf van Schie het geschil in behandeling neemt stellen partijen alle op het geschil betrekking hebbende gegevens en correspondentie aan Autobedrijf van Schie ter beschikking. Autobedrijf van Schie is gerechtigd documenten aan partijen op te vragen en partijen zijn verplicht deze vervolgens ter beschikking te stellen. Autobedrijf van Schie is gerechtigd partijen te horen omtrent het geschil, en/of van partijen een nadere toelichting op (onderdelen van) het geschil te vragen. Autobedrijf van Schie geeft een advies aan partijen als goede mannen naar billijkheid, zo veel mogelijk op basis van de Huurovereenkomst en de Algemene voorwaarden. Het advies wordt schriftelijk of telefonisch (naar keuze van Autobedrijf van Schie) gegeven. Een schriftelijk advies wordt per e-mail aan partijen verstuurd.
 6. Autobedrijf van Schie is niet aansprakelijk jegens partijen uit hoofde van het advies en/of werkzaamheden van Autobedrijf van Schie in dat verband. Hoger beroep van een advies of andere bezwaren en/of klachten daarover bij Autobedrijf van Schie zijn niet mogelijk, en Autobedrijf van Schie is gerechtigd deze onbeantwoord terzijde te stellen.